در این درس شما با مفاهیم دیجیتال مارکتینگ آشنا خواهید شد